Juridische informatie

Algemene voorwaarden en juridische informatie voor de website van Serotel Lutèce

Uitgeverij: Serotel Lutèce

URL : https://www.hotellutece.com
Bedrijf : HOTEL DE LUTECE
Rechtsvorm : Société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap)
Maatschappelijke zetel: Serotel Lutèce, 2 rue Berthollet, 75005 Parijs
SIRET: 56201933100015
Maatschappelijkkapitaal : €145.984,00
RCS: Parijs B 562 019 331
BTW-nummer: FR28562019331
APE Code: Hotels en dergelijke (5510Z)
Tel.: + 33 (1) 43 36 26 30
E-mail: lutece@hotelserotel.com

Vertegenwoordigd door Claire Chicheportiche, in haar hoedanigheid van voorzitster van DALEX, een rechtspersoon die optreedt als voorzitster van HOTEL DE LUTECE.

Webmaster/Creatie Website: MMCréation

URL: www.mmmcreation.com
Bedrijf: MMCréation
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap (SARL)
hoofdkantoor: 49 Rue de Ponthieu - 75008 Parijs
SIRET: 339 237 992 00047
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: € 38.112,00
RCS: 339 237 992 R.C.S. PARIS
Intracommunautaire BTW: FR 76 339 237 992
APE-code: 6312Z
E-mail: info@mmmcreation.com

Hosting en publicatie: OVH

URL: www.ovh.com
Bedrijf: OVH
Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS)
hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
SIRET: 424 761 419 00045
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: €10.069.020
Handels- en ondernemingsregister: Lille Métropole 424 761 419
Intracommunautaire BTW: FR 22 424 761 419
APE-code: 6311Z
Tel: +33 9 72 10 10 07
E-mail: cil@ovh.net

Uitgever

De website is toegankelijk op http://www.hotellutece.com (hierna te noemen de "Site") wordt gepubliceerd door Hotel de Lutèce (hierna te noemen "Hotel de Lutèce"): ("Hotel de Lutèce"), een Franse vennootschap ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummerro Paris B 562 019 331 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2, rue Berthollet, 75005 Parijs; + 33 (1) 43 36 26 30 (hierna te noemen "de Site"). De maatschappelijke naam van de rechtspersoon is HOTEL DE LUTECE met een kapitaal van 145.984,00 euro, waarvan het individuele identificatienummer voor BTW-doeleinden FR28562019331 is.
De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het surfen op de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van de volgende bijzonderheden: De Site wordt gehost door Agence MM Création, 32 avenue Wagram, 75008 Parijs; +33 (0)1 45 74 76 00.
Officiële website: www.mmcreation.com

Gebruiksvoorwaarden

Deze site is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een groter gebruiksgemak en aantrekkelijkere afbeeldingen. Wij raden u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website betrouwbaar en up-to-date is. Fouten of weglatingen kunnen echter voorkomen. Internetgebruikers moeten zich er daarom van vergewissen dat de informatie juist is en wijzigingen aan de site doorgeven die zij nuttig achten.

Intellectuele eigendomsrechten

De site in zijn geheel en elk onderdeel ervan (met name teksten, diagrammen, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, video's, grafische of redactionele voorstellingen, logo's, enz.) vormen intellectuele werken die beschermd worden door de Franse wet op intellectueel eigendom en alle andere van toepassing zijnde internationale wetgeving.
Alleen Serotel Lutèce is gemachtigd (rechtstreeks of via licenties of autorisaties) om de elementen waaruit de Site bestaat, de domeinnamen, merken, modellen, enz. te gebruiken, evenals de afbeeldingen en redactionele inhoud die op de Site worden weergegeven.
Het gebruik van de hele Site of een deel ervan, met name door downloaden, reproductie, overdracht, weergave of verspreiding voor andere doeleinden dan raadpleging en gebruik van de Site op persoonlijke en privébasis door de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden, is strikt verboden. Overtreding van deze bepalingen stelt de auteur bloot aan de sancties die zowel in het Wetboek van Intellectuele Eigendom zijn voorzien, met name voor inbreuken op auteurs- en merkrechten, als in het Burgerlijk Wetboek voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Het maken van een hyperlink naar een van de webpagina's of elementen die deel uitmaken van de Site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Elke inhoud, internetsite of andere site met een hyperlink naar de Site of naar een van de elementen die er deel van uitmaken, staat niet onder controle van de Site en de Site wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af (met name redactionele verantwoordelijkheid) met betrekking tot de toegang tot deze sites en hun inhoud.

Beschikbaarheid van de site

Serotel Lutèce stelt alles in het werk om de site permanent toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Serotel Lutèce kan daarom de toegang tot de site onderbreken, met name voor onderhoud of actualisering, of om enige andere reden, met name van technische of redactionele aard, zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan de internetgebruikers, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke onderbrekingen, noch aan de internetgebruikers, noch aan derden.
Bovendien kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld indien de internetgebruikers geen toegang kunnen krijgen tot de volledige of een deel van de Site ten gevolge van een technische fout of probleem, in het bijzonder maar niet uitsluitend met betrekking tot :
- Storing en/of congestie van het internetnetwerk,
- Storingen van internetproviders,
- Menselijke of elektrische fouten,
- Kwaadwillige interventie,
- Elke software- of hardwarestoring,
- Een geval van overmacht.

Verantwoordelijkheid

Serotel Lutèce stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de site gepubliceerde informatie correct en actueel is, maar behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Sites buiten de Serotel Lutèce website die een hypertext link hebben naar deze website vallen niet onder de controle van Serotel Lutèce, die daarom alle verantwoordelijkheid afwijst voor hun inhoud. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Hyperlinks

De website bevat links naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. De HOTEL DE LUTECE Société par actions simplifiée heeft geen enkele controle over de sites die verbonden zijn met haar websites. HOTEL DE LUTECE is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die verbonden zijn aan een dergelijk gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Société par actions simplifiée HOTEL DE LUTECE.

Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil maken naar de website van Société par actions simplifiée HOTEL DE LUTECE, moet hij een e-mail sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het maken van een hyperlink te formuleren. De Société par actions simplifiée HOTEL DE LUTECE behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Aangeboden diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website https://www.hotellutece.com.

De HOTEL DE LUTECE Société par actions simplifiée streeft ernaar de informatie op de website https://www.hotellutece.com zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De informatie op de website https://www.hotellutece.com is niet exhaustief en de foto's zijn niet contractueel. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie. Bovendien wordt alle informatie op de website https://www.hotellutece.com uitsluitend ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Ombudsman voor consumenten

De Klant wordt hierbij door Hôtel Serotel Lutèce geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een procedure voor geschillenbeslechting.De Klant wordt door Hôtel Serotel Lutèce geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in Titel I van Boek VI van de Franse Consumentenwet.

Nadat u uw geschil heeft voorgelegd aan de directie van het hotel Serotel Lutèce en bij gebrek aan een afdoend antwoord binnen 60 dagen, kunt u de zaak voorleggen aan de CM2C-mediator via de contactgegevens hieronder of op hun website. U kunt daar ook vinden hoe u contact met hen kunt opnemen.

CM2C
Telefoon: +33(0)1 89 47 00 14
Adres: 14 Rue Saint Jean 75017 Parijs
SIRET: N°831 213 871 00013
Juridische status: Geregistreerde vereniging

Als je binnen 60 dagen nadat je contact hebt opgenomen met de hoteldirectie geen afdoend antwoord hebt ontvangen, kun je de zaak voorleggen aan de CM2C-bemiddelaar via de bovenstaande contactgegevens of op hun website. Daar kun je ook vinden hoe je een klacht indient.

- De procedures voor het voorleggen van een geschil aan de bemiddelaar en zijn contactgegevens zijn beschikbaar door op de volgende link te klikken: Hoe een consumentengeschil melden aan CM2C (https://www.cm2c.net/comment-nous-saisir.php)
- Het verwijzingsformulier van de bemiddelaar is toegankelijk via de volgende link: Een consumentengeschil aanmelden(https://www.cm2c.net/declarer-un-litige.php)
Het Serotel Lutèce hotel informeert de Klant ook over het bestaan van een Europees platform voor online geschillenbeslechting ("ODR") waar hij/zij gebruik van kan maken. De Klant heeft toegang tot dit platform via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Geschillen

De onderhavige algemene voorwaarden van de website https://www.hotellutece.com worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of betwistingen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is Frans.

Cookies

De Site kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevensitems die worden opgeslagen op uw harde schijf in een tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan.

Hôtel Serotel Lutèce gebruikt deze cookies om u in staat te stellen inhoud te delen op sociale netwerken, om u reclame aan te bieden die is afgestemd op uw voorkeuren en om na te gaan welke pagina's van de Site u hebt bezocht en hoe vaak. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren, om de Site gebruiksvriendelijker te maken en om u bij uw volgende bezoek aan de Site aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Om cookies uit te schakelen, klikt u op het tabblad "help" van uw browser of leest u de informatie die bij uw browsersoftware wordt geleverd.

Sommige delen van deze Site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

Persoonlijke gegevens

In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze Site bezoekt.

Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die door onze Site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, de naam van uw bedrijf, uw e-mail- of postadres, uw telefoonnummer of andere informatie. Dit is het geval wanneer u het online formulier in het gedeelte "contact" invult of wanneer u een reservering voltooit.

In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name niet om uw reservering te voltooien of om het contactformulier te gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Bel-me-niet lijst

In overeenstemming met artikel L.223-2 van de Franse consumentenwetgeving kunnen consumenten die geen prijs stellen op telefonische commerciële werving, zich gratis inschrijven op een lijst met telefonische wervingsverboden. Deze lijst is toegankelijk via de volgende website: www.bloctel.gouv.fr.

Sociale netwerken

Volg ons

Quick Response Code